کارگاه های برگزار شده در سال ۱۳۹۶

 

نام کارگاه

تاریخ برگزاری

فایل های مربوط به کارگاه

 

علم سنجی (ابزار ها و شاخص های سنجش اعتبار مقالات، مجلات و پژوهشگران)

 

 96/05/04

نامه مجوز و تاییدیه رسمی برگزاری کارگاه

 برنامه زمانبندی و محتوای کارگاه

منابع و مواد آموزشی کارگاه

فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان

گزارش و جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان

 


نام کارگاه

تاریخ برگزاری

فایل های مربوط به کارگاه

 

اولین کارگاه هنجاریابی و استانداردسازی

 

۳۰ و 96/1/31

نامه مجوز و تاییدیه رسمی برگزاری کارگاه

 برنامه زمانبندی و محتوای کارگاه

منابع و مواد آموزشی کارگاه

فهرست اسامی و اطلاعات شرکت کنندگان

گزارش و جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان

 
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات