کتابهای در دست ترجمه

handbook of obstetric anesthesia

   

problem based urology

   

Disorders of Menstruation

Paul B. MarshburnMD

Bradley S. Hurst MD

2011

Neonatal care

Deborah Raines and Zoe Iliodromiti

2012

Sexually transmitted infections

Nancy Malla p. cm

 

Preterm birth

offer Erez

2013

Prenatal depression

Maria Graciela

2012

Female sexual pain disorders:evaluation and management

Andrew T.Goldstein

2009

Management of acute obstetric emergencies

Baha M.Sibai

2011

 

کتابهای منتشر شده

رديف

عنوان

  

1

اولويت هاي نظام سلامت

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

2

مصون سازي (اپيدميولوژي و واکسيناسيون بيماريهاي قابل پيشگيري)

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

3

شرحي بر اولويت هاي نظام سلامت در جمهوري اسلامي ايران

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

4

مهارت فراگيري زبان انگليسي

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

5

راهنماي يادگيري(آماده سازي و کاربرد آن در آموزش پزشکي)

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

6

طراحي کاربرد و تحليل پژوهش هاي کيفي در حوزه سلامت و علوم پزشکي

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

7

راديواکولوژي و مواجهه شغلي و محيطي

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

8

محاسبه دوز داروها در پرستاري

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

9

اصطلاحات روان پرستاري

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

10

راهنماي فناوري آوريهاي سيستم هاي آب رساني در اجتماعات کوچک

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

11

مجموعه سوالات جراحي همراه با پاسخ تشريحي

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

12

بهداشت مادر و کودک

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

13

مهارت‌هاي يادگيري

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

14

تمرينات تعادل و استقامت در سالمندان

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

15

آناتومي، بافت شناسي و جنين شناسي- دستگاه قلبي و عروقي- با رويکرد آموزش نوين پزشکي

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

16

نقشه جامع علمي سلامت

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

17

سيماي سلامت (منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شاهرود)

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

18

راهنماي عملي براي پيشگيري از زايمان طولاني (بر مبناي الگوي سازمان جهاني بهداشت)

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

19

آنچه لازم است راجع به سرطان پستان بدانيد

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

20

آناتومي، بافت شناسي و جنين شناسي- دستگاه عصبي- با رويکرد آموزش نوين پزشکي

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

 

 

 
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات