دستاوردهای اداره فن آوری های سلامت وارتباط با صنعت  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود:

 

1-امضا تفاهم نامه همکاری مشترک با مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان

 

2-تشکیل کارگروه های آلودگی های آب وخاک،بهداشت و صنایع غذایی وگیاهان دارویی جهت انجام تحقیقات مشترک با مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان

 

3-پیگیری  ودرخواست راه اندازی آزمایشگاه فیزیک وشیمیایی و بیولوژی معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  در جهت ایجادو افزایش درآمد

 

4-پیگیری امضا تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  با مدیریت شهرک های صنعتی استان سمنان

 

5-آشنا سازی  تعدادی ازاعضا هیئت علمی وپرسنل با شرکت های دانش بنیان

 

6-راهنمایی تعدادی از اساتید و دانشجویان مخترع برای تجاری سازی محصول تولیدی به عنوان مثال معرفی یکی از مخترعین به شرکت خزر الکتریک آمل

 

7-شرکت در نمایشگاه ایران هلث ومذاکره با تعدادی از مدیران شرکت های حاضر در نمایشگاه که مذاکره با مدیر تحقیقات شرکت پاکروپات منجر به انجام خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز این شرکت توسط دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  گردید ،خدماتی که قبلا توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران به این شرکت ارائه می گردید.

8-انجام هماهنگی های لازم جهت بازدید مدیران معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  از مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان

 

9-انجام هماهنگی های لازم جهت بازدید مدیران معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  از پارک علم وفن آوری استان سمنان

 

 
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات