هدف پژوهش در نظام سلامت:

هدف از پژوهش در نظام سلامت، حمايت از روند تصميم گيري در تمام سطوح نظام بهداشتي با توليد اطلاعات مناسب است تا با افزايش كارآيي نظام منجر به بهبود وضعيت بهداشت جامعه شود.

ويژگيهاي پژوهش درنظام سلامت:

 تمركز بر اولويت مسائل بهداشتي

 داراي طبيعتي مشاركتي

 عملگرا

 روشي چند زمينه ايي

طبيعتي چند بخشي

  •  تاكيد بر اثر بخشي هزينه
  • تمركز بر راه حلهاي عملي
  • طبيعت تكرارپذيري
  • رابطه نزدیک با مسائل فرهنگی جامعه
  •  بررسي هاي مكرر گوياي اين واقعيت است كه H.S.R قادر است اطلاعاتي گسترده مربوط به دامنه وسيعي از رويدادهاي درون نظام بهداشتي را ارائه دهد.

اهداف شوراي سياستگذاري:

  • هدفمند نمودن پژوهش هاي حيطه H.S.R
  • افزايش كمي و كيفي پژوهش نظام سلامت
  • ارتقا كيفيت تحقيقات در نظام سلامت
  • بسترسازي براي كاربرد نتايج پژوهش هاي حيطه H.S.R
  • استفاده بهينه از نتايج به دست آمده پژوهش هاي حيطه H.S.R

شرح وظايف و محدوده اختيارات شوراي سياستگذاري پژوهش در نظام سلامت

1-       بررسي و تصويب طرح هاي ارائه شده با توجه به اولويتهاي تحقيقاتي

 
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات