اعضاي محترم  شوراي HSR

شوراي تخصصي پژوهش و فناوري
 نام و نام خانوادگی
سمت
 آقاي دكتر سيدعباس موسوي  رياست دانشگاه
 آقاي دكتر محمدحسن اماميان سرپرست معاونت پژوهشي و فناوري
 آقاي دكتر حميد واحديسرپرست  معاونت آموزشي
 آقاي دكتر محمد محمدي سرپرست معاونت بهداشتي
 دكتر ناصر مقربيان سرپرست معاونت درمان
 دكتر محمدحسن عليقليان معاون غذا و دارو
 آقاي محمد يحيايي  معاون توسعه و مديريت منابع 
 آقاي مرتضي محمديون معاون دانشجويي و فرهنگي
  
  
  

 

 
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات