اعضای محترم شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی (دانشكده پزشكي)

نام و نامخانوادگي

سمت

آقای دکتر مهدي خاكساري

آقای دکتر آنه ­محمد ياپنگ غراوي

آقای دکتر مهدي ميرزايي

آقای دکتر اصغر شايان نيا

آقای دکتر حميدرضا رحيمي

آقای دکتر حسين خواستار

آقای دکتر مهدي منوچهري

آقای دکتر سيدمحمد ميررضايي

خانم دکتر سارا سعيدنيا

خانم دکتر نسيم برهاني

مدير گروه علوم­ پايه دانشكده پزشكي

مدير اطلاع­ رساني و شبکه پژوهش

سرپرست دانشكده پزشكي

عضو هيات علمي دانشكده پزشكي

معاون علوم پایه دانشكده پزشكي

سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

عضو هيات علمي دانشكده پزشكي

رئيس مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي

عضو هيات علمي دانشكده پزشكي

عضو هيات علمي دانشكده پزشكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای محترم شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی (دانشكده بهداشت)

نام و نامخانوادگي

سمت

آقای مهندس سعيد ناظمي

خانم مهري دلوريان زاده

آقای دکتر علي اكبر رودباري

آقای دکتر الله بخش جاويد

آقای دکتر محمد حسين ابراهيمي

آقای قاسم حسام

مربي معاونت آموزشي

عضو هيات علمي معاونت آموزشي

مدير توسعه پژوهش، ارزيابي تحقيقات و هماهنگي مراكز تحقيقاتي

سرپرست دانشكده بهداشت

متخصص طب كار و بيماريهاي شغلي

عضو هيات علمي دانشکده بهداشت

اعضای محترم شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی (دانشكده پرستاري و مامايي)

نام و نامخانوادگي

سمت

خانم دکتر افسانه كرامت

خانم اكرم السادات منتظري

خانم ناهيد بلبل حقيقي

خانم دکتر زهرا متقی

آقای دکتر علي دادگري

خانم فاطمه مهرآور

آقای دکتر حسين باقري

آقای دکتر حسين ابراهيمي

آقای دکتر علي عباسي

خانم گيتي آتش سخن

سرپرست گروه بهداشت باروري

عضو هيات علمي معاونت آموزشي

عضو هيات علمي معاونت آموزشي

عضو هيات علمي معاونت آموزشي

عضو هيات علمي معاونت آموزشي

عضو هيات علمي دانشكده بهداشت

سرپرست مركز امور هيات علمي

سرپرست دانشكده پرستاري و مامايي

عضو هيات علمي دانشكده پرستاري و مامايي

سرپرست معاونت آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي

 
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات