به منظور تهيه و تدوين برنامه‌هاي پژوهشي و پيشنهدد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرايي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليت‌هاي پژوهشي، شوراي تخصصي پژوهش و فناوري تشكيل مي گردد. 

شوراي تخصصي پژوهش و فناوري
 نام و نام خانوادگی
سمت
 آقاي دكتر سيدعباس موسوي رياست دانشگاه
 آقاي دكتر محمدحسن اماميانسرپرست معاونت پژوهشي و فناوري
 آقاي دكتر حميد واحديسرپرست  معاونت آموزشي
 آقاي دكتر محمد محمديسرپرست معاونت بهداشتي
 دكتر ناصر مقربيانسرپرست معاونت درمان
 دكتر علي اكبر رودباريمدير توسعه پژوهش، ارزيابي تحقيقات و هماهنگي مراكز تحقيقاتي
 دكتر حميد كلاليان مقدم عضو هيأت علمي دانشكده پزشكي 
 دكتر سيدمحمدميررضايي رياست مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت 
 دكتر حسين ابراهيميرياست دانشكده پرستاري و مامايي 
 دكتر افسانه كرامتعضو هيأت علمي دانشكده پرستاري و مامايي
 خانم ربابه زروج حسيني سرپرست اداره مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
مهندس سعيد ناظمي رياست ادره فناوري سلامت و ارتباط با صنعت
  

 

 
پنجشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۹
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات