در راستای نامه شماره 9212/پ مورخ 8/9/1378 و نامه شماره 400/3/پ85/ص مورخ 16/3/1385 معاون محترم پژوهشی وزارت بهداشت جناب آقای دکتر ملک‌افضلی همچنین نامه شماره 1707 مورخ 27/12/1386 معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارتخانه متبوع جناب آقای دکتر محمد واسعی، شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت  (HSR)به منظور هدفمند نمودن پژوهش در نظام سلامت و نظارت بر اجرای این نوع پژوهش و به عنوان زیرمجموعه‌ای از شورای پژوهشی دانشگاه از سال 1382 در اين دانشگاه تشکیل گردید.

از آنجا كه برخي از تحقيقات جنبه كاربردي دارند و با هدف توليد اطلاعات مناسب براي حل مشكلات، مسائل اجرائي طراحي مي شوند و منظور از اجراي آنها تدوين فرضيات علمي به منظور بسط دانش نو نيست، بلكه براي تصميم گيري سطوح مديريتي و ارائه راه حلهاي مناسب گرفته مي شوند. و با توجه به اينكه توسعه بهداشت و درمان جامعه مستلزم دسترسي به آخرين تحولات فني و علمي و بكارگيري بهترين روشهاي ممكن در ارائه خدمات است، تحقيق در سيستمهاي بهداشتي درماني(Health System Research) به عنوان يك شاخه پژوهش نوين  شناخته شده است.

 
 
 
 
 
 
 
شنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۹
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات