در راستای نامه شماره 9212/پ مورخ 8/9/1378 و نامه شماره 400/3/پ85/ص مورخ 16/3/1385 معاون محترم پژوهشی وزارت بهداشت جناب آقای دکتر ملک‌افضلی همچنین نامه شماره 1707 مورخ 27/12/1386 معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارتخانه متبوع جناب آقای دکتر محمد واسعی، شورای سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت  (HSR)به منظور هدفمند نمودن پژوهش در نظام سلامت و نظارت بر اجرای این نوع پژوهش و به عنوان زیرمجموعه‌ای از شورای پژوهشی دانشگاه از سال 1382 در اين دانشگاه تشکیل گردید.

از آنجا كه برخي از تحقيقات جنبه كاربردي دارند و با هدف توليد اطلاعات مناسب براي حل مشكلات، مسائل اجرائي طراحي مي شوند و منظور از اجراي آنها تدوين فرضيات علمي به منظور بسط دانش نو نيست، بلكه براي تصميم گيري سطوح مديريتي و ارائه راه حلهاي مناسب گرفته مي شوند. و با توجه به اينكه توسعه بهداشت و درمان جامعه مستلزم دسترسي به آخرين تحولات فني و علمي و بكارگيري بهترين روشهاي ممكن در ارائه خدمات است، تحقيق در سيستمهاي بهداشتي درماني(Health System Research) به عنوان يك شاخه پژوهش نوين  شناخته شده است.

 
 
 
 
 
 
 
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات