مدیریت توسعه پژوهش، ارزيابي تحقيقات و هماهنگي مراكز تحقيقاتي 

 نام و نام خانوادگی:

 مدرک و رشته تحصیلی:

 مرتبه علمی:

 علی اکبر رودباري

  دکتری بهداشت محیط

  استادیار

   
 پست الکترونیک:
  
 تلفن: 023-32394499 
نمابر:
  
 رسالت ها: 

         1-      تسهیل امر پژوهش بین اعضای هیات علمی دانشگاه

2-      توانمندسازی اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه در جهت پژوهش

3-      ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی و واحدهای زیر مجموعه دانشگاه

4-      پرداخت حق تالیف مقالات

5-      توانمندسازی کارکنان در جهت انجام تحقیقات هدفمند و مرتبط با فعالیتهای آنان

6-      حمایت از انجام تحقیقات و محققین محترم

7-      هماهنگی امور پژوهشی دانشگاه با برنامه های وزارت متبوع

8-      ارتقای سیستم پژوهشی دانشگاه

9-     نظارت بر امور پژوهشی

 
پنجشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۹
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات