پژوهش و شتاب توسعه فراگير

تحولات در زندگي بشر در قرن بيستم نشان از گسترش روزافزون اهميت علم و پژوهش داشت، به ويژه در نيمه دوم اين قرن كه كشورهاي صنعتي و در حال توسعه با آگاهي از نقش پژوهش در خلق فناوري و شتاب دهي براي توسعه، عمده توجه خود را مصروف تقويت و ارتقاي بخش پژوهش نموده اند.از اين روست كه مي توان گفت بين پيشرفت بخش پژوهش و شتاب توسعه فراگير و پايداري در هر كشور ارتباط مستقيم برقرار است.

 
پنجشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۹
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات