اين راهنما به منظور تخصيص عادلانه حق مالكيت و مسئوليت محتواي اثر مكتوب پژوهشي به افرادي كه در خلق آن نقش داشته اند تنظيم گرديده اسـت و كليـه پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي كشور متعهد به رعايت آن مي باشند. "مشروح مصوبه راهنماي كشوري اخلاق در انتشار آثار پژوهشي علوم پزشكي از سايت معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت قابل دسترس مي باشد."

راهنمای اخذ کد اخلاق در پژوهش های پزشکی جهت پژهشگران

 
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات