باتوجه به پيشرفت‌هاي روزافزون علوم پزشكي و ارتقاء كمي و كيفي پژوهش‌هاي علوم پزشكي، تاكيد بر رعايت موازين شرعي، حقوقي و اخلاقي در پژوهش‌ها، اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مختلف از جمله پژوهش بر روي انسان‌ها و جمع آوري و نگهداري اطلاعات، باعث افزايش نگراني از سوء استفاده و زيان رسانيدن به انسان‌ها و عدم رعايت موازين اخلاقي در طراحي و اجراي طرح‌ها و بهره‌گيري نامشروع از اين اطلاعات گشته است. لذا به منظور پيشگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي در بيانيه هاي 1947 نورنبرگ و 1975 هلسينكي و 1978 بلمونت اصول، ‌قواعد و موازيني در اين زمينه وضع و به كشورها توصيه گرديد كه اين كدهاي اخلاقي را درپژوهش‌هاي علوم زيستي به مورد اجرا گذارند. اين موضوع در هجدهمين گردهمايي EM/ACHR سازمان جهاني بهداشت در سال 1995 (در رياض عربستان) نيز مطرح و مقرر گرديد كه كميته‌هاي ملي اخلاق در پژوهش‌هاي علوم زيستي در تمامي كشورهاي منطقه، آيين نامه‌ي كشوري اخلاق در پژوهش‌هاي علوم پزشكي را تصويب و به مورد اجرا گذارند.

بر اين اساس و منطبق بر دستورالعمل كميته ملي اخلاق در پژوهشهاي زيست پزشكي كشور، دانشگاه علوم پزشكي شاهرود اقدام به تشكيل شوراي دانشگاهي اخلاق در پژوهشهاي زيست پزشكي نموده است.

به استناد دستورالعمل وزارتي تشكيل، سطح بندي و شرح ظايف كميته هاي اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشكي شاهرود با صلاحيت كميته دانشگاهي تائيد مي گردد.

 

 

 

 

 
شنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۹
تبلیغات